Witaj

Prymus szkoły - Wzorowy uczeń Wzorowy uczeń kl. I-III Wzorowy uczeń kl. IV-VIII Nasze sukcesy

Uczniowie

Prymus szkoły - Wzorowy uczeń

Regulamin Prymusa Szkoły

I   Kryteria wyboru „Prymusa Szkoły”

Prymusem Szkoły może zostać wzorowy uczeń/ uczennica kl. VIII, który spełnia następujące wymogi:

 • w klasyfikacji rocznej otrzymał średnią ocen 5,3- 6,0;
 • sprawowanie  przynajmniej  bardzo dobre  w kl. VII  oraz  w  I i II semestrze kl. VIII;
 • został laureatem konkursów przedmiotowych na szczeblu rejonu lub województwa;
 • otrzymał nagrody lub wyróżnienia w konkursach artystycznych, sportowych itp.;
 • wyróżniał się aktywnością na rzecz klasy i szkoły;
 • jest członkiem szkolnego wolontariatu;

W przypadku większej ilości kandydatur, będą brane pod uwagę średnie z wszystkich części egzaminu ósmoklasisty.

 

II   Sposób przyznawania tytułu „Prymusa Szkoły”

 1. O przyznanie tytułu Prymusa Szkoły może wystąpić zespół uczniowski kl. VIII, Samorząd Uczniowski lub wychowawca klasy (przedstawiając umotywowany wniosek).
 2. O  przyznaniu tytułu Prymusa  decyduje  głosowanie  jawne Rady Pedagogicznej.
 3. Nagroda zakupiona zostanie z funduszy Rady Rodziców i indywidualnych sponsorów.
 4. Na uroczystości zakończenia kl. VIII- fundator  wręcza  Prymusowi nagrodę.
 5. Nazwisko Prymusa Szkoły wpisuje się do zakładki na stronie internetowej szkoły ,,Księga Prymusa”

 

Regulamin przyznawania  „Wzorowego ucznia” w klasach I-III

„Wzorowego ucznia” w klasach I-III przyznaje wychowawca klasy na okres jednego roku. Listę wzorowych uczniów z poszczególnych klas zatwierdza Rada Pedagogiczna na wniosek wychowawców klas.                      

Lista uczniów wyróżnionych jest opublikowana na stronie internetowej szkoły.

 1. Formy zachowania podlegające ocenie:
 2. Stosunek do osób starszych i kolegów.
 3. Stosunek do nauki.
 4. Kultura języka.
 5. Stosowanie form grzecznościowych.
 6. Ilość spóźnień.
 7. Ilość dni’ nieusprawiedliwionych.
 8. Aktywny udział w imprezach szkolnych.
 9. Dbałość o mienie społeczne.
 10. Noszenie stroju galowego w dni świąteczne - szkolne.
 11.  Szacunek do przyrody.
 12.  Tolerancja.
 13.  Reprezentowanie klasy i szkoły w środowisku lokalnym i regionalnym.

 

Wzorowy uczeń:

 1. Odpowiedzialnie i solidnie wywiązuje się z powierzonych zadań i  obowiązków.
 2. Wykorzystuje w swojej pracy maksimum swoich możliwości, jest pracowity i wytrwały.
 3. Jest zawsze przygotowany do zajęć i aktywnie bierze w nich udział.
 4. Systematycznie uczęszcza na zajęcia, a ewentualne nieobecności i spóźnienia ma zawsze na bieżąco usprawiedliwione.
 5. Aktywnie i chętnie bierze udział w życiu klasy i szkoły /konkursy, imprezy okolicznościowe itp./
 6. Zawsze przestrzega zasad kulturalnego zachowania wobec rówieśników i osób dorosłych.
 7. Jest koleżeński i potrafi zgodnie współpracować w zespole.
 8. Potrafi panować nad własnymi emocjami.
 9. Chroni przyrodę i jej zasoby.
 10.  Dba o czystość i estetykę swoich zeszytów, książek i przyborów, utrzymuje w idealnym porządku swoje otoczenie.
 11.  Nosi regulaminowy strój szkolny oraz dba o jego czystość i estetykę.

Regulamin opracowały:   

                                                              Jolanta Możdżer

                                                                Maria Bukis

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Wałczu
  ul. Robotnicza 23
  78-600 Wałcz
 • tel./fax (67) 387 30 55

  Szkoła posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP
  /sp1walcz/SkrytkaESP

Galeria zdjęć