Witaj

„Myślę, tworzę, działam – świadomy młody Europejczyk" Działania w ramach projektu Regulamin Dokumenty do pobrania PROJEKT GRANTOWY

Projekty unijne

Regulamin

 

 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 11/2016/2017

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Wałczu z dnia 28 sierpnia 2017 r.

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Myślę, tworzę, działam – świadomy młody Europejczyk”

 

 

 

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Beneficjentem projektu jest Gmina Miejska Wałcz, natomiast realizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Wałczu.
 2. Projekt jest realizowany w okresie od 02 stycznia  2017 do 31 grudnia  2019 roku w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.5 -  Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym
i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.

 1. Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie RPZP.08.05.00-32-K012/16-00 zawartej w dniu 11 sierpnia 2017r.

§2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

Beneficjencie – należy przez to rozumieć Gmina Miejska Wałcz

Realizatorze projektu - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 1 w Wałczu

Projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Myślę, tworzę, działam – świadomy młody Europejczyk”

Uczestniku projektu – należy przez to rozumieć ucznia oraz nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 1
w Wałczu, korzystających ze wsparcia w postaci bezpłatnego udziału w zajęciach będących przedmiotem Projektu.

 

§3

Cele projektu

 1. Celem głównym projektu jest kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, posługiwania się technikami ICT i językami obcymi.
 2. Celami szczegółowymi projektu są:

- kształcenie postaw osoby przedsiębiorczej i kreatywnej,

- podniesienie aktywności w życiu społecznym i zawodowym,

- zagwarantowanie dostępu do zajęć wyrównawczych i usprawniających funkcjonowanie
w środowisku,

- rozwijanie zainteresowań i umiejętności matematycznych, analitycznego myślenia
i znajomości technologii,

- rozwijanie myślenia przestrzennego i zdolności manualnych,

- wzmocnienie zdolności do przyszłego zatrudnienia,

- wzrost umiejętności w zakresie posługiwania się językiem obcym,

- zwiększenie kompetencji w zakresie TIK,

- wzrost kompetencji i kwalifikacji kadry.

§4

Zakres wsparcia

 1. Zakres wsparcia dla UczestnikówUczniów w ramach projektu obejmuje:
 1. dodatkowe zajęcia z uczniami w tym w zakresie  doradztwa edukacyjno-zawodowego, języka polskiego, matematyki, przyrody, języka obcego nowożytnego, programowania, informatyki,
 2. dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania,
 3. zajęcia specjalistyczne w ramach wsparcia psychologa, zajęć integracji sensorycznej,
 4. organizację wyjazdów edukacyjnych.
 1. Zakres wsparcia dla Uczestników- Nauczycieli w ramach projektu obejmuje:
 1. szkolenia, warsztaty, studia podyplomowe.
 1. Biuro Projektu znajduje się w Urzędzie Miasta Wałcz, pl. Wolności 1,78 -600 Wałcz.
 2. Udział Uczestników  w projekcie jest bezpłatny.

§5

Zasady rekrutacji i kwalifikacji Uczestników

 1. Uczestnikami projektu mogą być uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Wałczu.
 2. Rekrutacja odbywać będzie się na terenie szkoły i prowadzona będzie przez koordynatora projektu w szkole.
 3. Wszyscy uczniowie w szkole objęci będą badaniami umiejętności i na ich podstawie prowadzona będzie rekrutacja.
 4. Kryteria rekrutacji Uczestnika - Ucznia:
 1. koła zainteresowań:

- najwyższy wynik w badaniu umiejętności przeprowadzonym w szkole dotyczącym umiejętności z zakresu danego rodzaju zajęć – 5 pkt.

- najwyższe oceny śródroczne i końcoworoczne z danego przedmiotu, np. matematyczno-przyrodniczych/informatyki– 5 pkt.

- analiza opinii i orzeczeń wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną – 5 pkt.

B.    zajęcia wyrównawcze:

- najniższy wynik w badaniu umiejętności przeprowadzonym w szkole dotyczącym umiejętności z zakresu danego rodzaju zajęć – 5 pkt.

- średnia ocen śródrocznych i końcoworocznych poniżej średniej w szkole z danego przedmiotu, np. przyrodniczo-matematycznych/informatyki  – 5 pkt.

- analiza opinii i orzeczeń wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną – 5 pkt.

                     C. zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego – objęci wszyscy uczniowie.

 1. zajęcia z integracji sensorycznej oraz metody Biofedbacku – wszyscy uczniowie,
 2. zajęcia dotyczące indywidualizacji pracy z uczniem w tym zajęcia specjalistyczne

analiza opinii i orzeczeń PPP.

 1. Kryteria rekrutacji Uczestnika - Nauczyciela:

                    - nauczyciele zatrudnieni na umowę o pracę, którzy chcą podnieść kwalifikacje,

                    - priorytetowo nauczyciele, którzy uczestniczyli w najniższej liczbie kursów/szkoleń.

 1. Uczestnik/ustawowy przedstawiciel niepełnoletniego ucznia zobowiązany jest do podpisania
  i złożenia wymaganej dokumentacji projektowej ( w imieniu ucznia dokumentację składa ustawowy przedstawiciel rodzic/prawny opiekun), którą stanowią:
 1. formularz zgłoszeniowy,
 1. deklaracja uczestnictwa ( załącznik nr 1)
 2. oświadczenie uczestnika o przetwarzaniu danych osobowych ( załącznik nr 2).
 1. W/w dokumenty będą zamieszczone na stronie internetowej Realizatora oraz do pobrania
  w sekretariacie szkoły i w Biurze projektu.
 2. W przypadku gdy liczba chętnych na udział w danych zajęciach przekroczy limit, powstanie lista rezerwowa.
 3. Odmowa podpisania przez przedstawiciela ustawowego ucznia deklaracji uczestnictwa zawierająca oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości będzie równoznaczna
  z rezygnacją z udziału ucznia w projekcie a jego miejsce zastąpi kolejna osoba na liście rezerwowej.
 4. Poza wyżej opisanymi kryteriami, nie przewiduje się żadnych innych ograniczeń w dostępie do zajęć w szczególności ze względu na płeć, niepełnosprawność czy status majątkowy.
 5. Docelową grupę Uczestników projektu  stanowi 528 uczniów szkoły oraz 30 nauczycieli.

§6

Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu

 1. Każdy Uczestnik projektu ma prawo do:
  1. nieodpłatnego udziału w zajęciach dodatkowych, na które się zakwalifikował
   i udziału w zajęciach w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,
  2. udziału w konkursach, wycieczkach
 2. Każdy rodzic/opiekun prawny Uczestnika ProjektuUcznia zobowiązany jest do:
 1. dotrzymywania postanowień zawartych w niniejszym regulaminie oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie,
 2. aktywnego i systematycznego udziału dzieci w działaniach projektowych,
 3. wypełniania dokumentów związanych z deklaracją uczestnictwa w działaniach projektowych,
 4. usprawiedliwienia dziecka w przypadku nieobecności na zajęciach w formie przyjętej powszechnie w szkole,
 5. bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalsze uczestnictwo w projekcie.

§7

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie

 1. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika projektu ma prawo do rezygnacji z udziału jego dziecka
  w projekcie, gdy rezygnacja zostanie zgłoszona do Biura projektu na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć – bez podania przyczyn.
 2. W trakcie realizacji projektu rezygnacja Uczestnika Projektu z udziału w projekcie jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym lub chorobą i wymaga usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji, złożonego przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 3. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności przekraczających więcej niż 20% zrealizowanych zajęć, Realizator projektu ma prawo usunąć uczestnika z grupy.
 4. Uczestnik projektu może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku niewypełniania postanowień zawartych w deklaracji uczestnictwa lub naruszenia postanowień niniejszego regulaminu. Decyzję o skreśleniu z listy podejmuje w takim przypadku Koordynator projektu.

§8

Zasady monitoringu i kontroli

 1. Uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.
 2. Uczestnicy projektu i ich rodzice lub opiekunowie prawni oraz kadra zobowiązani są do udzielania informacji na temat realizacji projektu osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli projektu.

§9

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie 009.2017 r. i obowiązuje przez czas trwania projektu.
 2. Regulamin jest dostępny w Biurze projektu, w sekretariacie Realizatora oraz na stronie internetowej www.kornelowka.com.
 3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz wyłącznej interpretacji jego zapisów. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie projektu, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny
  i kontroli realizacji projektu.
 4. Kwestie nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Koordynatora projektu w porozumieniu z kadrą zarządzająca projektem.

 

 

 

Akceptuję warunki niniejszego regulaminu

…………………………………………………………………

            ( data i podpis dyrektora szkoły)

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Wałczu
  ul. Robotnicza 23
  78-600 Wałcz
 • tel./fax (67) 387 30 55

  Szkoła posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP
  /sp1walcz/SkrytkaESP

Galeria zdjęć