Projekty unijne

    • „Myślę, tworzę, działam – świadomy młody Europejczyk"

    •  

      

      

     Gmina Miejska Wałcz realizuje projekt

     pn. „Myślę, tworzę, działam – świadomy młody Europejczyk".


      
                    

     Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa RPZP.08.00.00 „Edukacja", Działanie RPZP.08.05.00 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach tzw. Kontraktów Samorządowych.

      
     Wartość projektu: 424 787,52 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 315 786,66 zł.
      
     Okres realizacji projektu: 02.01.2017 r. - 31.12.2019 r.

     Celem projektu jest: kształcenie u uczniów oraz nauczycieli kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się po rynku pracy, posługiwania się technikami ICT i językami obcymi.

     • Głównymi rezultatami projektu planowanymi do osiągnięcia są:
     • Nabycie kompetencji kluczowych po zakończeniu realizacji programu przez 400 uczniów.
     • Uzyskanie kwalifikacji i nabycie kompetencji po zakończeniu programu przez 25 nauczycieli.
     • Doposażenie pracowni przedmiotowych i wykorzystywanie tego doposażenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Wałczu.

     Wsparciem zostało objętych 528 uczniów, zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego, uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 1 w Wałczu oraz 30 zatrudnionych w szkole nauczycieli.


      

     Mając na uwadze dobro dziecka oraz jego wszechstronny rozwój wprowadziliśmy następujące formy wsparcia:
      

     1. Dodatkowe zajęcia dla uczniów w ramach:
     • Innowacja „Mały przedsiębiorczy Europejczyk", w tym zajęcia z doradztwa edukacyjno – zawodowego,
     • Innowacja „Gry i zabawy matematyczne z zastosowaniem multimediów",
     • Innowacja z przyrody „Ciekawscy mądrale",
     • Multimedialne  koło ortograficzne oraz zajęcia wspomagające funkcję pisania dla uczniów,
     • Zajęcia rozwijające dla uczniów uzdolnionych,
     • Nauczanie programowania w zakresie robotyki „Mały konstruktor z wykorzystaniem klocków lego",
     • Zajęcia o profilu ekonomicznym,
     • Zajęcia o profilu języka francuskiego,
     • Zajęcia z wykorzystaniem metody Biofedbacku – biologiczne sprzężenie zwrotne,
     • Spotkania ze specjalistami – doradcą edukacyjno – zawodowym,
     • Zajęcia komputerowe,
     • Zajęcia wspierające: zajęcia z  psychologiem, zajęcia przeciwdziałające zjawisku otyłości, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, terapii logopedycznej, porad dla rodziców o charakterze terapeutycznym,
     • Zajęcia Integracji sensorycznej,

      

     1. Wyjazdy edukacyjne.
     2. Organizacja kursów, szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli.
     3. Doposażenie szkoły w sprzęt specjalistyczny.
     4. Modernizacja sieci komputerowej oraz multimedialnego centrum edukacyjnego.

      

     Myślę, tworzę, działam – świadomy młody Europejczyk”

     – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

     Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

     w Szkole Podstawowej nr 1 w Wałczu.

      Projekt „Myślę, tworzę, działam – świadomy młody Europejczyk” w ramach działania 8.5 ma na celu wspieranie przedsięwziąć w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, posługiwania się technikami informacyjno – komunikacyjnymi oraz językami obcymi (angielski i francuski). Projekt adresowany jest do uczniów i nauczycieli II etapu edukacyjnego z włączeniem grupy dzieci młodszych. W ramach projektu powstało szereg kół zainteresowań i innowacji pedagogicznych. Odbywają się zajęcia z przedsiębiorczości, robotyki, języka francuskiego przy wykorzystaniu ICT. Połączenie tradycyjnych metod nauki z nowoczesnym kształceniem jest efektywnym i atrakcyjnym sposobem uczenia się i optymalnym instrumentem do realizacji celu projektu i potrzeb grupy docelowej. W ramach kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy są prowadzone innowacje:

     - „Mały przedsiębiorczy Europejczyk”. Uczestnicy tego przedsięwzięcia nabędą wiadomości z zakresu przedsiębiorczości. Pragniemy przygotować uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym.

     -„Gry i zabawy matematyczne z zastosowaniem multimediów” jako atrakcyjna forma wyrównywania braków powstałych w toku lekcyjnym.

     -„Mały konstruktor, czyli programowanie z wykorzystaniem klocków lego” – zdobywanie umiejętności z zakresu programowania poprzez zabawę, jako metoda rozwijania kreatywności, umiejętności matematycznych, analitycznego myślenia, znajomości technologii, czyli cech niezbędnych na dzisiejszym rynku pracy.

     -„Ciekawscy mądrale” – będziemy przeprowadzać doświadczenia i eksperymenty, które w prosty sposób ukazują przebieg zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie.

     Kolejne działanie to rozwijanie u dzieci sprawności manualnej i grafomotorycznej poprzez organizację zajęć terapeutycznych. Dodatkowo na takich zajęciach uczniowie przy użyciu technik informacyjno – komunikacyjnych usprawniają ortografię i poznają zasady pisania cv i listu motywacyjnego. Następny etap realizacji projektu to utworzenie klas o profilu ekonomicznym (oswajanie uczniów z wiedzą z dziedziny zawodoznawstwa  i biznesu) oraz językowym (lepszy i skuteczniejszy sposób na komunikację w danym języku). W realizacji tych działań wspierają nas lokalni przedsiębiorcy i potentaci biznesu, którzy uczą dzieci efektywnego organizowania warsztatu pracy. Część zajęć realizowana jest poza szkołą – wizyty w zakładach pracy, spotkania z ciekawymi ludźmi. Kolejne przedsięwzięcie to zajęci komputerowe dla uczniów z zakresu podstawowych kompetencji cyfrowych.

     W realizacji projektu ważnym elementem jest doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli. W tym celu są  organizowane szkolenia i kursy z różnych zakresów mające na celu wspieranie rozwoju uczniów. Nawiązaliśmy również współpracę z ośrodkiem szkolno – wychowawczym w celu poznania specyfiki pracy i funkcjonowania tej placówki.

     Aby w pełni zrealizować założone cele w projekcie niezbędne jest doposażenie naszej placówki w sprzęt specjalistyczny i komputerowy oraz zatrudnienie specjalistów z zakresu psychologii. Sale lekcyjne zostały wyposażone w zestawy multimedialne, które uatrakcyjnią pracę uczniów na zajęciach. Został zakupiony sprzęt specjalistyczny, m.in. sprzęt korygujący wady postawy, powiększalnik stacjonarny, aby ułatwić funkcjonowanie dzieci niedowidzących, sprzęt do badania metodą Biofeedback - metoda ta pomoże odpowiednio się zrelaksować, lepiej radzić sobie w sytuacjach trudnych, zwiększy kreatywność i pozytywne myślenie, poprawi szybkość uczenia się i zapamiętywania nowego materiału. Zajęcia przeciwdziałające zjawisku otyłości oraz zajęcia z gimnastyki korekcyjnej wymagały zakupu między innymi: rowerów stacjonarnych, bieżni stacjonarnej, materacy, deskorolek, piłek, rowerów, piłek rehabilitacyjnych oraz trampoliny. W celu podniesienia kompetencji cyfrowych i komputerowych zakupiono tablety graficzne, kamerę cyfrową, ultrabooki, zestawy klocków lego. W celu uatrakcyjnienia zajęć  innowacyjnych zakupiono gry planszowe, gry multimedialne, plansze interaktywne, ćwiczenia interaktywne, podręczniki  i ćwiczenia do nauki języka francuskiego, zestawy małego fizyka, mikroskopy szkolne.