Projekty unijne

    • Regulamin

    •  

      

      

     Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 11/2016/2017

     Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Wałczu z dnia 28 sierpnia 2017 r.

      

     REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

     „Myślę, tworzę, działam – świadomy młody Europejczyk”

      

      

      

      

     §1

     Postanowienia ogólne

     1. Beneficjentem projektu jest Gmina Miejska Wałcz, natomiast realizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Wałczu.
     2. Projekt jest realizowany w okresie od 02 stycznia  2017 do 31 grudnia  2019 roku w ramach

     Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.5 -  Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym
     i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.

     1. Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie RPZP.08.05.00-32-K012/16-00 zawartej w dniu 11 sierpnia 2017r.

     §2

     Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

     Beneficjencie – należy przez to rozumieć Gmina Miejska Wałcz

     Realizatorze projektu - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 1 w Wałczu

     Projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Myślę, tworzę, działam – świadomy młody Europejczyk”

     Uczestniku projektu – należy przez to rozumieć ucznia oraz nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 1
     w Wałczu, korzystających ze wsparcia w postaci bezpłatnego udziału w zajęciach będących przedmiotem Projektu.

      

     §3

     Cele projektu

     1. Celem głównym projektu jest kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, posługiwania się technikami ICT i językami obcymi.
     2. Celami szczegółowymi projektu są:

     - kształcenie postaw osoby przedsiębiorczej i kreatywnej,

     - podniesienie aktywności w życiu społecznym i zawodowym,

     - zagwarantowanie dostępu do zajęć wyrównawczych i usprawniających funkcjonowanie
     w środowisku,

     - rozwijanie zainteresowań i umiejętności matematycznych, analitycznego myślenia
     i znajomości technologii,

     - rozwijanie myślenia przestrzennego i zdolności manualnych,

     - wzmocnienie zdolności do przyszłego zatrudnienia,

     - wzrost umiejętności w zakresie posługiwania się językiem obcym,

     - zwiększenie kompetencji w zakresie TIK,

     - wzrost kompetencji i kwalifikacji kadry.

     §4

     Zakres wsparcia

     1. Zakres wsparcia dla UczestnikówUczniów w ramach projektu obejmuje:
     1. dodatkowe zajęcia z uczniami w tym w zakresie  doradztwa edukacyjno-zawodowego, języka polskiego, matematyki, przyrody, języka obcego nowożytnego, programowania, informatyki,
     2. dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania,
     3. zajęcia specjalistyczne w ramach wsparcia psychologa, zajęć integracji sensorycznej,
     4. organizację wyjazdów edukacyjnych.
     1. Zakres wsparcia dla Uczestników- Nauczycieli w ramach projektu obejmuje:
     1. szkolenia, warsztaty, studia podyplomowe.
     1. Biuro Projektu znajduje się w Urzędzie Miasta Wałcz, pl. Wolności 1,78 -600 Wałcz.
     2. Udział Uczestników  w projekcie jest bezpłatny.

     §5

     Zasady rekrutacji i kwalifikacji Uczestników

     1. Uczestnikami projektu mogą być uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Wałczu.
     2. Rekrutacja odbywać będzie się na terenie szkoły i prowadzona będzie przez koordynatora projektu w szkole.
     3. Wszyscy uczniowie w szkole objęci będą badaniami umiejętności i na ich podstawie prowadzona będzie rekrutacja.
     4. Kryteria rekrutacji Uczestnika - Ucznia:
     1. koła zainteresowań:

     - najwyższy wynik w badaniu umiejętności przeprowadzonym w szkole dotyczącym umiejętności z zakresu danego rodzaju zajęć – 5 pkt.

     - najwyższe oceny śródroczne i końcoworoczne z danego przedmiotu, np. matematyczno-przyrodniczych/informatyki– 5 pkt.

     - analiza opinii i orzeczeń wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną – 5 pkt.

     B.    zajęcia wyrównawcze:

     - najniższy wynik w badaniu umiejętności przeprowadzonym w szkole dotyczącym umiejętności z zakresu danego rodzaju zajęć – 5 pkt.

     - średnia ocen śródrocznych i końcoworocznych poniżej średniej w szkole z danego przedmiotu, np. przyrodniczo-matematycznych/informatyki  – 5 pkt.

     - analiza opinii i orzeczeń wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną – 5 pkt.

                          C. zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego – objęci wszyscy uczniowie.

     1. zajęcia z integracji sensorycznej oraz metody Biofedbacku – wszyscy uczniowie,
     2. zajęcia dotyczące indywidualizacji pracy z uczniem w tym zajęcia specjalistyczne

     analiza opinii i orzeczeń PPP.

     1. Kryteria rekrutacji Uczestnika - Nauczyciela:

                         - nauczyciele zatrudnieni na umowę o pracę, którzy chcą podnieść kwalifikacje,

                         - priorytetowo nauczyciele, którzy uczestniczyli w najniższej liczbie kursów/szkoleń.

     1. Uczestnik/ustawowy przedstawiciel niepełnoletniego ucznia zobowiązany jest do podpisania
      i złożenia wymaganej dokumentacji projektowej ( w imieniu ucznia dokumentację składa ustawowy przedstawiciel rodzic/prawny opiekun), którą stanowią:
     1. formularz zgłoszeniowy,
     1. deklaracja uczestnictwa ( załącznik nr 1)
     2. oświadczenie uczestnika o przetwarzaniu danych osobowych ( załącznik nr 2).
     1. W/w dokumenty będą zamieszczone na stronie internetowej Realizatora oraz do pobrania
      w sekretariacie szkoły i w Biurze projektu.
     2. W przypadku gdy liczba chętnych na udział w danych zajęciach przekroczy limit, powstanie lista rezerwowa.
     3. Odmowa podpisania przez przedstawiciela ustawowego ucznia deklaracji uczestnictwa zawierająca oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości będzie równoznaczna
      z rezygnacją z udziału ucznia w projekcie a jego miejsce zastąpi kolejna osoba na liście rezerwowej.
     4. Poza wyżej opisanymi kryteriami, nie przewiduje się żadnych innych ograniczeń w dostępie do zajęć w szczególności ze względu na płeć, niepełnosprawność czy status majątkowy.
     5. Docelową grupę Uczestników projektu  stanowi 528 uczniów szkoły oraz 30 nauczycieli.

     §6

     Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu

     1. Każdy Uczestnik projektu ma prawo do:
      1. nieodpłatnego udziału w zajęciach dodatkowych, na które się zakwalifikował
       i udziału w zajęciach w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,
      2. udziału w konkursach, wycieczkach
     2. Każdy rodzic/opiekun prawny Uczestnika ProjektuUcznia zobowiązany jest do:
     1. dotrzymywania postanowień zawartych w niniejszym regulaminie oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie,
     2. aktywnego i systematycznego udziału dzieci w działaniach projektowych,
     3. wypełniania dokumentów związanych z deklaracją uczestnictwa w działaniach projektowych,
     4. usprawiedliwienia dziecka w przypadku nieobecności na zajęciach w formie przyjętej powszechnie w szkole,
     5. bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalsze uczestnictwo w projekcie.

     §7

     Zasady rezygnacji z udziału w projekcie

     1. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika projektu ma prawo do rezygnacji z udziału jego dziecka
      w projekcie, gdy rezygnacja zostanie zgłoszona do Biura projektu na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć – bez podania przyczyn.
     2. W trakcie realizacji projektu rezygnacja Uczestnika Projektu z udziału w projekcie jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym lub chorobą i wymaga usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji, złożonego przez rodzica lub opiekuna prawnego.
     3. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności przekraczających więcej niż 20% zrealizowanych zajęć, Realizator projektu ma prawo usunąć uczestnika z grupy.
     4. Uczestnik projektu może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku niewypełniania postanowień zawartych w deklaracji uczestnictwa lub naruszenia postanowień niniejszego regulaminu. Decyzję o skreśleniu z listy podejmuje w takim przypadku Koordynator projektu.

     §8

     Zasady monitoringu i kontroli

     1. Uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.
     2. Uczestnicy projektu i ich rodzice lub opiekunowie prawni oraz kadra zobowiązani są do udzielania informacji na temat realizacji projektu osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli projektu.

     §9

     Postanowienia końcowe

     1. Regulamin wchodzi w życie 009.2017 r. i obowiązuje przez czas trwania projektu.
     2. Regulamin jest dostępny w Biurze projektu, w sekretariacie Realizatora oraz na stronie internetowej www.kornelowka.com.
     3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz wyłącznej interpretacji jego zapisów. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie projektu, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny
      i kontroli realizacji projektu.
     4. Kwestie nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Koordynatora projektu w porozumieniu z kadrą zarządzająca projektem.

      

      

      

     Akceptuję warunki niniejszego regulaminu

     …………………………………………………………………

                 ( data i podpis dyrektora szkoły)

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1 w Wałczu
   • sekretariat@kornelowka.com
   • sekretariat@kornelowka.com
   • b.patrzek@kornelowka.com
   • tel./fax (67) 387 30 55 Szkoła posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP /sp1walcz/SkrytkaESP Sekretariat czynny w godzinach od 7.30 do 15.30
   • ul. Robotnicza 23 78-600 Wałcz Poland
   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Wałczu reprezentowana przez dyrektora Ewę Hołowską -Kędzierską, tel. 673873055, e-mail sekretariat@kornelowka.com
   • Małgorzata Piesiak Kontakt: m.piesiak@kornelowka.com tel. 67 3873055