Witaj

KLAUZULA INFORMACYJNA KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO KLAUZULA INFORMACYJNA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY FORMULARZE

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzającym dane osobowe  jest Szkoła Podstawowa Nr 1 z siedzibą w Wałczu, ul. Robotnicza 23.
 2. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji kandydatów do szkoły zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn.zm.).
 3. Odbiorcami podanych danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 4. Podane dane osobowe przetwarzane będą do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku kandydatów przyjętych – do czasu zakończenia przez dziecko edukacji w szkole podstawowej.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.
 9. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: mpiesiak@kornelowka.com  

 

 

 

……………………………

………………………………..

…………………………………

                                  data

         podpis matki/opiekunki prawnej

        podpis ojca/ opiekuna prawnego

 

 

 

 ...............................................                                                  ………………………………….                                                                            

 podpis matki/ opiekuna prawnego                                            podpis ojca /opiekuna prawnego

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Wałczu
  ul. Robotnicza 23
  78-600 Wałcz
 • tel./fax (67) 387 30 55

  Szkoła posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP
  /sp1walcz/SkrytkaESP

Galeria zdjęć