• KLAUZULA INFORMACYJNA

    • Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

     1. Administratorem danych osobowych przetwarzającym dane osobowe  jest Szkoła Podstawowa Nr 1 z siedzibą w Wałczu, ul. Robotnicza 23.
     2. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji kandydatów do szkoły zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn.zm.).
     3. Odbiorcami podanych danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
     4. Podane dane osobowe przetwarzane będą do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku kandydatów przyjętych – do czasu zakończenia przez dziecko edukacji w szkole podstawowej.
     5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
     6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
     7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.
     8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.
     9. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: mpiesiak@kornelowka.com  

      

      

      

     ……………………………

     ………………………………..

     …………………………………

                                       data

              podpis matki/opiekunki prawnej

             podpis ojca/ opiekuna prawnego

      

      

      

      ...............................................                                                  ………………………………….                                                                            

      podpis matki/ opiekuna prawnego                                            podpis ojca /opiekuna prawnego

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1 w Wałczu
   • sekretariat@kornelowka.com
   • sekretariat@kornelowka.com
   • b.patrzek@kornelowka.com
   • tel./fax (67) 387 30 55 Szkoła posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP /sp1walcz/SkrytkaESP Sekretariat czynny w godzinach od 7.30 do 15.30
   • ul. Robotnicza 23 78-600 Wałcz Poland
   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Wałczu reprezentowana przez dyrektora Ewę Hołowską -Kędzierską, tel. 673873055, e-mail sekretariat@kornelowka.com
   • Małgorzata Piesiak Kontakt: m.piesiak@kornelowka.com tel. 67 3873055